ONKAMON ERÄ RY:N HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT

ONKAMON ERÄ RY:N HIRVENMETSÄSTYS SÄÄNNÖT

YLEISTÄ

Metsästyksessä suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, hyviä metsästystapoja, seuran ja seurueiden kokousten tekemiä sääntöjä ja päätöksiä sekä naapuriseurojen kanssa tehtyjä sopimuksia. Metsästyksessä noudatetaan tasavertaisuusperiaatetta eli seurueen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.

METSÄSTYSMAAT, YHTEISTOIMINTA

Metsästysmaiden vuokrasopimuksista sekä vuokra-alueiden muutoksista, tiedottamisesta ja rekisterin ylläpidosta huolehtii seuran hallitus.

KAATOLUVAT

Seuran hallitus esittää kevätkokoukselle haettavat hirviluvat, jonka perusteella kokous tekee päätöksen haettavien lupien määrästä.

OSALLISTUMISOIKEUS JA SEURUEIDEN MUODOSTAMINEN

Hirvenpyyntiin on oikeutettu osallistumaan henkilö joka on Onkamon erä ry;n jäsen ja ilmoittautunut syksyn pyyntiin osallistumisensa, mahdollisen ulkopaikkakuntalaisen maksun tarpeen sekä antanut luvan haku hetkellä voimassa olevan metsästyskortin ja hirvieläimen ammuntakokeensa tiedot 15. tammikuuta mennessä seuran sihteerille.

METSÄSTYKSENJOHTO

Seuran kevätkokous valitsee hirvijaoston johtajan vuosittain, valittu henkilö hakee seuran hirvenpyyntiluvat ja johtaa ko.vuoden hirvenpyynnin A johtajan tehtävät / velvollisuudet.

Hirvipalaverissa valitaan seuran porukoille B johtajat ja muodostetaan hirvenpyyntiporukat.

SAALIIN JAKO

Onkamon erä ry varaa peijaiskäyttöön yhden aikuisen hirven ja yhden vasan luvan, peijaishirven valitsee A johtaja. Hirvenpyyntiporukoiden luvat jaetaan hirvipalaverissa. Maanomistajat, yli 10 ha, joiden taloudesta ei osallistuta hirvenmetsästykseen huomioidaan lihanjaossa.

PEIJAISET

Seuran jäseniä sekä maanvuokraajia muistetaan järjestämällä hirvipeijaiset pyyntikauden aikana, jäsenet ovat velvollisia osallistumaan peijaisten järjestelyyn

KUSTANNUSTEN JAKO

Hirviporukan kulut ja kulujen rahoitus ovat osa seuran varainhoitoa ja kirjanpitoa. Hirvenmetsästykseen osallistujat maksavat hirvipalaverissa sovitun osuuden Onkamon erä ry:n tilille FI62 5409 0040 0156 26 hirvipalaverissa sovittuun päivään mennessä, maksun suorittamatta jättäminen evää oikeuden osallistua pyyntiin. Onkamon erä ry maksaa peijaishirven osuuden sekä peijaisten kustannukset.

RIKKOMUSSEURAAMUKSET JA ERIMIELISYYDET

Lainsäädännön, seuran sääntöjen, tämän metsästyssäännön tai metsästyksen johtajan antamien ohjeiden rikkomiset käsitellään välittömästi metsästyksen johtajien ja kyseisen seurueen B-johtajan sekä seuran edun niin vaatiessa tarvittaessa hallituksen toimesta. Metsästyksen johtaja siirtää lainsäädännön rikkomuksissa asian käsittelyn hallituksen informoinnin jälkeen viranomaisille.

Rangaistuksena on määräaikainen poissulkeminen metsästyksestä. Metsästyksen johtaja saa kieltää metsästykseen osallistumisen henkilöltä joka ei noudata annettuja määräyksiä (MetsL 28§)

Metsästäjän suorittamia rikkomuksia voivat olla poikkeaminen eläintä ammuttaessa poikkeaminensukupuoleen tai ikään nähden ilman metsästyksen johtajan lupaa.

Rikkomukseksi luetaan myös selkeä metsästyksen johtajan ohjeesta tahallinen poikkeaminen.

Rangaistusseuraamus annetaan aina myös kirjallisena.

METSÄSTYSVIERAAT

Seuran hallitus päättää metsästysvieraista ja heiltä perittävistä maksuista.

METSÄSTYSSÄÄNNÖN TUNTEMUS

Metsästykseen osallistujille jaetaan säännöt ennen metsästystä, kuittaamalla säännöt saaduksi henkilö sitoutuu noudattamaan sääntöjä. Kuittauksita ylläpitää luetteloa metsästyksen A johtaja.

Metsästyksen johtajan tulee kerrata metsästyssäännöt kaikille metsästykseen osallistujille aina ennen metsästyskauden aloitusta.

Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Nämä säännöt kumoavat kaikki aikaisemmin laaditut ja täydennetyt hirvenmetsästyssäännöt.

Seuran kokous on vahvistanut nämä säännöt 10.4.2016.