ONKAMON ERÄ RY:N SÄÄNNÖT

Onkamon Erä ry:n SÄÄNNÖT                                                    05.08.2012 pidetyn kokouksen päätös.

1 § Yhdistyksen perustiedot

Yhdistyksen nimi: Onkamon Erä ry

Kotipaikka: Sallan kunta / Lappi

Yhdistys on perustettu 9.2.1971 nimellä Onkamojärven metsästys- ja kalastusseura. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi

Seura toimii / sijoittuu Sallan kunnan, Onkamon kylään, Lapin Riistakeskuksen, Sallan riistanhoitoyhdistyksen toiminta-alueelle.

Seura toimii / sijoittuu Sallan kunnan, Onkamon kylään, Hautajärven kalastusalueelle.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on mahdollistaa jäsentensä metsästyksen ja kalastuksen harjoittaminen kestävän kehityksen periaatteella.

Se tarkoittaa

1) järkiperäistä metsästystä;

2) riistanhoitoa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä;

3) kalastus- ja metsästysampumaurheilua ja -kilpailuja;

4) metsästyskoiratoimintaa;

5) järkiperäistä kalastusta;

6) kalavesien hoitoa;

7) seuran jäsenten eräharrastusten tukemista

8) seuran tarkoituksen on myös edistää kylätoimintaa

3 § Seuran toimintamuodot

Tarkoitustensa toteuttamiseksi seura

1 a) hankkii käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;

1 b) hankkii käyttöönsä kalastus- ja kalastuksenhoitoalueita;

2 a) suorittaa riistanhoitotöitä;

2 b) suorittaa kalastuksenhoitotöitä;

3 a) valvoo metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;

3 b) valvoo kalastus- ja kalastuksenhoitoalueellaan tapahtuvaa kalastusta;

4 a) seuraa toimialueensa riistatilannetta

4 b) seuraa toimialueensa vesistöjen kalatilannetta ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin;

5 a) järjestää metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia. Seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa;

5 b) järjestää kalakilpailuja ja kalastukseen liittyviä tilaisuuksia;

6) järjestää kalastukseen ja metsästykseen liittyviä neuvonta, koulutus- opetus ym. tilaisuuksia;

7) huolehtii luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvistä käytännön toimista;

8) edistää metsästyskoiratoimintaa;

9) seura voi hallita ja omistaa sekä ostaa, myydä tai vuokrata kiinteää ja irtainta omaisuutta;

10) seura voi rakentaa, metsästykseen tai kalastukseen tai näiden toimintaa tukevia tai niihin liittyviä, rakennuksia, rakennelmia, maa- tai vesialueita;

11) tai harjoittaa muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea ja hankkia varoja seuran toiminnalle.

4 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi seuran kokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyyttä haetaan kirjallisella hakemuksella, joka osoitetaan seuran hallitukselle joka vie hakemuksen yleiselle kokoukselle.

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäseneksi voidaan valita seuran toimintaa edistävä hyvämaineinen oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityishenkilö, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenellä ei ole puhe tai äänivaltaa seuran kokouksessa. Muista eduista voidaan sopia seuran kokouksen hyväksymissä jäsenyysehdoissa.

5 § Jäsenen maksut ja velvoitteet

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästäessään ja kalastaessaan sekä muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun tai tekemään maanvuokraussopimuksen. Jäsenmaksu maksetaan vuosittain. Kokous voi päätöksellään periä vuotuista metsästysmaksua, pyydysmaksua tai muuta välittömään toimintaan liittyvää maksua. Seuran kokouksen vahvistamat vuotuiset maksut on maksettava ennen ko. toiminnan aloittamista, kuitenkin aikaisintaan yleisen kokouksen päätöksen jälkeen.

Maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa seuralle omistamansa kooltaan vähintään 10 ha käsittävän tilan tai määräalan kaikilla metsästysoikeuksilla, vapautetaan jäsenmaksuista niin kauan kuin tällainen vuokrasopimus on voimassa. Maanvuokrasopimuksen purkamien purkaa kaikki sopimukset seuran kanssa. Saadakseen jäsenyyden uudelleen sitä on haettava uudelleen 4 § mukaisesti.

Seura voi myöntää kalastukseen ja metsästykseen ns. vieraslupia. Vieraslupien ehdot ja luvista perittävistä maksuista päättää vuosittain pidettävä yleinen kokous.

Riistan ja kalastuksen hoito- ja ilmoitusvelvoite

Metsästystä harjoittava seuran jäsen velvoitetaan

1) suorittamaan riistanhoitotyötä vähintään seuran yleisen kokouksen vuosittain vahvistaman riistanhoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan riistanhoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään riistasta.

2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle tai seuran nimeämälle henkilölle tai toimielimelle.

Kalastusta harjoittavan seuran jäsenen tulee

1) suorittaa kalastuksenhoitotyötä vähintään seuran yleisen kokouksen vuosittain vahvistaman hoitovelvoitteen edellyttämän määrän verran ja pitämään luetteloa kaikista suorittamistaan hoitotoimenpiteistä sekä pyytämästään kalasta.

2) tekemään näistä vuosittain ilmoituksen seuran hallitukselle tai seuran nimeämälle henkilölle tai hoitotoimielimelle.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran yleisessä kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § Seurasta erottaminen

Seuran yleinen kokous voi erottaa jäsenen. Hallitus voi erottaa jäsenen kohtien 2, 3 ja 4 mukaan määräaikaisesti seuraavaan yleiseen kokoukseen saakka, jolloin yleinen kokous ottaa asian käsiteltäväksi ja voi vahvistaa erottamispäätöksen määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi.

Erottaa voidaan jäsen, joka

1) laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen kahdelta (2) vuodelta;

2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästystapojen vastaisesti;

3) rikkoo metsästystä tai kalastusta koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai

4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Ennen erottamispäätöksen tekoa jäsentä tulee kuulla, Kuulemisvelvoitetta ei ole jos erottamisperusteena on jäsenmaksujen laiminlyönti. Hänellä on oltava mahdollisuus antaa selityksensä ja perustelunsa hallitukselle ja yleiselle kokoukselle joko kirjallisesti tai suullisesti.

Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada palautusta liittymismaksusta tai seuran irtaimesta tai kiinteästä omaisuudesta.

8 § Seuran kokoukset

Ylin päättävä elin on seuran yleinen kokous, joka valitsee seuralle hallituksen. Seura pitää vuosittain yhden yleisen kokouksen maalis-huhtikuussa. Kokouksen kutsuu koolle hallitus.

Kokouskutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran yleiseen kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokousilmoituksesta on käytävä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat. Seuran säännöissä mainitut kokousasiat katsotaan olevan jäsenten tiedossa ja viittaus niihin voidaan katsoa riittäväksi tiedottamiseksi.

Kokousilmoitus julkaistaan

1) sanomalehti-ilmoituksella seuran alueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai

2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai

        1. sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla

9 § Yleisessä kokouksessa käsiteltävät asiat

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja vähintään kaksi ääntenlaskijaa;

2) todetaan kokouksen laillisuus;

3) hyväksytään työjärjestys;

4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien ja toiminnan hyväksymisestä sekä tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja.

7) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle; ensimmäisellä kerralla kaikki 6 jäsentä.

8) valitaan vastuulliset työnjohtajat / vetäjät / päälliköt hoitamaan seuran toimintoja;

9) päätetään rahavarojen hoidosta ja valitaan rahastonhoitaja / kirjanpitäjä määräaikaiseksi tai toistaiseksi, tai siirretään se hallituksen tehtäväksi;

10) valitaan toiminnantarkastaja ja varahenkilö alkaneelle toimintavuodelle.;

11)vahvistetaan metsästyksen, riistanhoidon ja kalastuksen hoito ja toimintasuunnitelmat alkanutta toimintavuotta varten.

12)päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksun suuruudesta ja kannattajajäsenyysehdoista.

13)vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio;

14) Päätetään uusista seuran jäsenistä;

15)käsitellään mahdolliset sääntöjen 7 §:n mukaiset seuran jäsenten erottamistapaukset;

16)valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä yhteistyötahojen kokouksiin;

17)käsitellään muut hallituksen esittämät ja seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen yleistä kokousta esittämät sekä kokouskutsussa mainitut asiat;

18)keskustellaan muista esille tulevista asioista. Päätöksiä voidaan tehdä vain kokousilmoituksessa esitetyistä asioista. Voidaan asettaa toimikuntia valmistelemaan tai selvittämään seuran toimintaan liittyviä asioita.

10 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

11 § Pöytäkirjan pitäminen ja tarkastaminen

Seuran, sen hallituksen ja muiden toimielinten kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran yleisten kokousten pöytäkirjan on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava viimeistään seitsemän päivän kuluessa. Hallituksen ja muiden toimielinten pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.

Valitusoikeus hallituksen kokouksen tekemästä päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä päivästä kun se pöytäkirja on saatettu yleisen kokouksen tietoon, lukuun ottamatta kokouspäivää.

12 § Seuran päätöksentekojärjestys

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

13 § Seuran tili- ja toimintavuosi

Seuran tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen yleistä kokousta.

14 § Seuran hallitus ja erovuoroisuus

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa yleisen kokouksen valitsema hallitus. Hallituksen puheenjohtaja toimii seuran puheenjohtajana. Hallituksen jäsenien tulee olla seuran jäseniä. Valittujen tulee olla täysi-ikäisiä ja toimivaltaisia eikä saa olla konkurssissa. Hallitukseen kuuluu vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Sen lisäksi hallitus voi valita sihteerin ja kirjanpitäjä / taloudenhoitajan. Kirjanpitäjä / taloudenhoitajan ei tarvitse olla seuran jäsen. Sihteerillä / kirjanpitäjä taloudenhoitajalla ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksessa, ellei hän ole samalla hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä vaativat.

15 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallitus tekee päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaaleissa arpa.

16 § Nimenkirjoitusoikeus

Onkamon Erä ry:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkin muun hallituksen jäsenen kanssa. Varojen käyttöön liittyvät oikeudet määritellään hallituksen kokouksen päätöksellä.

17 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

1) toimeenpanna yleisen kokouksen tekemät päätökset

2) toimia valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;

3) olla vastuussa seuran toiminnasta seuran sääntöjen, lakien ja asetusten mukaisesti;

4) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;

5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;

6) toimittaa riistanhoitoyhdistykselle pyydetyt toimintatiedot;

7) pääsääntöisesti yleinen kokous nimeää edustajat yhteistyöjärjestöihin. Mikäli yleinen kokous ei ole nimennyt edustajaa, voi hallitus tarvittaessa nimetä edustajan aina kokouskohtaisesti.

8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;

9) pitää seuran jäsenluetteloa;

10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;

11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;

12) erottaa määräaikaisesti jäsenet;

13) valita sekä tarvittaessa erottaa valitsemansa seuran toimihenkilöt;

14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;

15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset

16) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

18 § Seuran metsästyksen säännöt

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset kirjataan seuran riistanhoitosuunnitelmaan, joka vahvistetaan seuran yleisessä kokouksessa

19 § Seuran varojen käyttö ja arkiston siirto seuran toiminnan loppuessa tai purettaessa

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo – Findlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on hyvä tehdä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi yhteistyötahoille.

21 § Muuta

Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.